فصلنامه علمی - پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی

ISSN: 2252-0783

 " زیست‌فناوری گیاهان زراعی" با عنوان لاتین “Crop Biotechnology” نشریه‌ای است با اعتبار علمی- ‌‌پژوهشی که توسط دانشگاه پیام نور (صاحب امتیاز) و با همکاری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشوربه تعداد چهار شماره در سال نتایج تحقیقات حاصل از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در موضوعات مختلف مربوط به بیوتکنولوژی گیاهان زراعی را بصورت دو فصلنامه منتشر خواهد کرد. این مجله تخصصی با مجوز شماره 87372/11/3 مورخ 30/05/1390 کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری از اولین شماره دارای اعتبار علمی- پژوهشی بوده و با مجوز شماره 33944/91 مورخ 8/11/91 از هیات نظارت بر مطبوعات امکان نشر دارد. 

هزینه انتشار مقاله (برابر مصوبه هبات امنای دانشگاه پیام تور):

مبلغ یک میلیون ربال برای ارزیابی اولیه مقاله و مبلغ دو میلیون ریال برای ویرایش و انتشار نهایی مقاله

(هرینه ارزیابی اولیه در صورت عدم تایید مقاله عودت داده نخواهد شد)


 partners

 مجله در پایگاه های زیر نمایه شده و قابل مشاهده است

ISC, SID


تماس با ما:   تلفن: 22442041-21 

پست الکترونیک:   cropbiotech@pnu.ac.irاعداد و ارقام در سال 1395

کل مقالات وارده 70
مقالات پذیرفته شده 31
درصد پذیرش 44/28
مقالات پذیرفته نشده 36
مقالات پس گرفته شده 2 


دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است
این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند

آخرین شماره دو فصلنامه:

شماره جاری: دوره 10، شماره 34 - شماره پیاپی 33، تابستان 1400، صفحه 1-150 

1. بررسی و مقایسه پروتئوم برگ در ذرت (Zea mays L.) تحت تنش شوری

صفحه 1-26

10.30473/cb.2021.59885.1846

مرجان جنت دوست؛ رضا درویش زاده؛ ستار طهماسبی انفرادی؛ مریم منزه


5. شناسایی و بررسی خصوصیات برخی اعضای خانواده ژنی اسنکین در گیاه پیاز (Alliumcepa L.)

صفحه 79-92

10.30473/cb.2021.60132.1849

حدیث برون؛ امیر سیاهپوش؛ سید محسن سهرابی؛ محمد رضا نیکبخت؛ جواد قاسمیان یادگاری؛ محسن محمدی؛ سید سجاد سهرابی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه مدیر اجرایی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها